Saturday, December 31, 2011

Menjamak Solat

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


Dipetik dari buku Rukhsah Dalam Shalat oleh dr.Ali Abu Al-Bashal


Makna dan hukum menjamak dua solat.
Para ulama mendefinisikan menjamak dua solat dengan mengumpulkan pelaksanaan dua solat. Definisi ini tidak menghalangi masuknya solat-solat yang-- berdasarkan ijmak—tidak boleh dijamak dengan solat lainnya ; seperti subuh. Solat subuh tidak boleh dijamak dengan solat lainnya.

Para ahli fikih mengklasifikasikan jamak menjadi dua yaitu
a.) Jamak Taqdim, yakni mendirikan solat yang kedua pada waktu solat pertama.
b.) Jamak Ta'khir, yakni mendirikan solat yang pertama pada waktu solat yang kedua.

Syarat Menjamak Solat:
1. Niat Jamak
- Tidak boleh menjamak solat tanpa niat. Kerana mungkin seseorang mendirikan solat asar pada waktu zohor tanpa sengaja. Jadi, harus ada niat jamak yang membezakan jamak taqdim yang masyru’ (disyariatkan) dengan yang lain.
-Mengenai waktu niat, ada dua pendapat.
     a) harus diniatkan ketika memulai solat yang pertama.
     b) Boleh diniatkan sebelum selesainya solat yang pertama, dari sejak
         awalnya hingga salam
Tidak kira bila masa pun dia berniat,itu cukup baginya. Sebab, waktu jamak adalah antara selesainya solat yang pertama hingga dimulai solat yang kedua. Selama niat belum terlambat dari waktu itu maka itu pun cukup. 144

2. Tertib
Maksudnya, solat yang pertama harus didirikan terlebih dahulu kemudian mendirikan yang kedua.
Sebab, waktu yang dipakai adalah waktu solat yang pertama. Solat yang kedua dilaksanakan mengikuti solat yang pertama. Karenanya, yang diikuti harus didahulukan.
Seandainya ada yang mendahulukan solat yang kedua maka solatnya tidak sah dan wajib mengulang selesainya pelaksanaan solat yang pertama.
Seandainya telah mendahulukan solat yang pertama kemudian solat yang kedua; tetapi belakangan diketahui bahawa solat yang pertama rosak, maka rosak pula solat yang kedua. 145


3. Muwalat atau beruntun.
Yakni tidak memisahkan antara keduanya. Dasarnya adalah karena keduanya seperti satu solat. Jadi tidak boleh dipisahkan; seperti tidak boleh dipisahkannya rakaat-rakaat solat. Jika dipisahkan dengan waktu yang panjang maka jamak pun batal. Jika dipisahkan dengan waktu yang pendek, seperti mengambil wudhu misalnya, maka hal itu tidak mengapa. Parameternya adalah ‘urf (kebiasaan).


Bagaimana jika salah satu rukun solat terlupakan?
Seseorang menjamak solat. Setelah selesai, dia teringat bahwa dia telah meningggalkan salah satu rukun pada solat yang pertama. Jika benar demikian maka kedua solatnya batal dan dia harus mengulang keduanya. Tetapi, jika diingatnya itu adalah salah satu rukun pada solat yang kedua; jika baru saja dia menyelesaikan solatnya yang kedua itu maka hendaklah dia melengkapinya sehingga kedua solatnya pun sah. Namun, jika teringatnya itu setelah berselang waktu yang cukup lama, solatnya yang kedua menjadi batal. Dengan demikian dia harus mengulang solatnya yang kedua itu pada waktunya.
Adapun jika dia tidak mengetahui, dari solat yang mana salah satu rukun tersebut ditinggalkannya maka dia wajib mengulang kedua solatnya. 146


4. Adanya Uzur
Yaitu uzur yang membolehkan jamak ketika memulai solat yang pertama, selesai darinya, dan ketika memulai solat yang kedua. Jika uzur itu hilang pada salah satu dari ketiganya maka jamak tidak diperbolehkan.
Ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:
a. An nawawi menyatakan, “Jika seseorang menjamak taqdim lalu di tengah-tengah pelaksanaan solat yang pertama atau sebelum mendirikan solat yang kedua, status orang itu berubah menjadi mukim dengan niat bermukim atau karena sampainya kapal ke kampung halaman maka jamaknya pun batal. Solat yang kedua harus dikerjakan pada waktunya. Adapun solat yang pertama tetap sah” 147
b. Jika statusnya berubah menjadi mukim di tengah-tengah pelaksanaan solatnya yang kedua atau seusai solat kedua maka jamaknya tidak batal” 148

soalt2
Menjamak Solat Pada Saat Berpergian
Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjamak dua solat ketika safar. Ada empat pendapat yaitu:


1) Musafir boleh menjamak solat; baik dengan jamak taqdim maupun jamak ta’khir.
Anas r.a berkata “Jika Rasulullah berangkat safar (jarak jauh) sebelum matahari tergelincir, beliau menunda solat Zohor sampai masuk waktu Asar, lalu beliau berhenti dan menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mendirikan solat, lalu menaiki (kenderaan)'” 115
Hadith ini menerangkan kebolehan menjamak dua solat secara jamak ta’khir.


Mu’adz r.a. menuturkan, “ Kami keluar (Madinah) bersama Nabi dalam perang Tabuk. Nabi mendirikan solat Zohor dan Asar sekaligus, dan mendirikan solat Magrib dan Isya’ sekaligus,” 116
Dalam riwayat At-Tarmidzi disebutkan, “Jika Rasulullah saw berangkat safar sebelum matahari tergelincir, beliau manunda Zohor sehingga mengumpulkannya dengan Asar lalu mendirikan keduanya sekaligus. jika beliau berangkat safar setelah matahari tergelincir, beliau mengerakan Asar ke waktu Zohor, dan beliau mendirikan solat Zohor dan Asar sekaligus” 117
Hadith ini menunjukkan boleh menjamak secara takdim atau ta’khir.


2) Musafir boleh menjamak solat jika dalam safarnya dia dikejar waktu.
Abdullah bin Abbas ra menceritakan, “ Rasulullah biasa menjamak solat Zohor dengan Asar dalam perjalanan, jika beliau naik kenderaan. Beliau juga menjamak solat Magrib dengan Isya’" 120
Malik meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa jika dikejar waktu dalam perjalanan, Rasulullah menjamak antara Magrib dan Isya’ 121
Imam Malik berkomentar, “Berdasarkan itu, menurut kami, jamak antara dua solat diperuntukkan bagi musafir yang dikejar waktu” 122

Ibnul Qayyim menulis: “ Tidak dalam semua safar Rasulullah menjamak solat seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Saat beliau singgah di suatu tempat pun beliau tidak menjamak solat.  Beliau hanya menjamak solat, jika ingin cepat-cepat melanjutkan  perjalanan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis (perang) Tabuk. Mengenai jamak yang beliau lakukan saat beliau singgah dan bukan sedang berjalan, tidak ada riwayat yang menyebutkannya selain (solat jamak beliau) di Arafah dan Muzdalifah” 123


3) Musafir hanya boleh melaksanakan jamak ta’khir.
Ini adalah pendapat Al-Awza’I dan Iman Malik menurut satu riwayat. Juga pendapat Iman Ahmad bin Hambal.
Dalil pendapat ini adalah hadith Anas r.a berkata “Jika Rasulullah berangkat safar (jarak jauh) sebelum matahari tergelincir, beliau menunda solat Zohor sampai masuk waktu Asar, lalu beliau berhenti dan menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mendirikan solat, lalu menaiki (kenderaan)'”
Hadith ini menunjukkan kebolehan menjamak solat secara ta’khir bagi musafir dan memberitahukan bahwa beliau tidak menjamak secara taqdim, sebab di dalam hadith ada ungkapan ‘…beliau mendirikan solat Zohor’. Sekiranya boleh menjamak taqdim, pastilah beliau mengumpulkannya dengan solat Asar. Perbuatan nabi juga mengkhususkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang penentuan waktu-waktu solat.


4) musafir sama sekali tidak boleh menjamak solat. Dia hanya boleh menjamak solat di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya, Al-Muhalla
Dalil pendapat ini:
a) Firman Allah “Peliharalah semua solat(mu), dan (peliharalah) solat wustha” (Al Baqarah:238)
b. Dan Allah berfirman, “Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (An nisa:103).
c. Qiyas. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjamak solat Isya’ dengan solat Subuh, tidak boleh pula menjamak solat Subuh dengan solat Zohor sebab waktu masing-masing telah ditetapkan berdasarkan nash syar’i. Jadi demikian pula halnya dengan jamak solat Zohor dengan Asar dan solat Magrib dengan Isya’ 128

Akhirnya saya katakan bahwa pendapat jumhur ulama, yakni bolehnya musafir menjamak taqdim dan ta’khir, lebih utama untuk diterima dan diikuti mengingat dalili-dalil mereka yang kuat dan pendapat mereka yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam masalah ini. Hal itu dengan penegasan bahwa yang menjadi sebab bolehnya menjamak dua solat bukan sebarang safar, melainkan safar dengan rambu dan syarat tertentu, sebagaimana dipahami oleh sebagian ahli fikih.

solat 1
Menjamak Solat Pada Saat Tidak Berpergian


Menjamak solat tanpa uzur
Dasar masalah ini adalah hadith Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi pernah menjamak solat zohor dengan Asar dan menjamak solat Magrib dengan Isya’ bukan karena khauf dan hujan. Ibnu Abbas ditanya “Apa yang diinginkan oleh Nabi dengan itu?” Dia menjawab, “Beliau ingin tidak menyusahkan umatnya151
Berkenaan dengan masalah ini, para ulama berbeda pendapat seiring dengan perbedaan pendapat mereka dalam memahami hadith ini.
Pendapat yang rajih mengenai jamak yang diterangkan hadith ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah jamak shu’ri (jamak tidak hakiki) Yang demikian itu karena:


1. Ibnu Abbas ra pernah berkata “ Aku pernah solat bersama Nabi di Madinah delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus. Beliau mengakhirkan Zohor dan menyegerakan Asar, serta mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya’” 154
Periwayatan hadith Ibnu Abbas ini menegaskan bahwa jamak yang diriwayatkan adalah jamak shu’ri.
2. Amru bin Dinar berkata “wahai Abu Asy-Sya’sya’, menurutku beliau mengakhirkan Zohor dan menyegerakan Asar; serta mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya’”. Abu Asy-Sya’Sya berkata “menurutku begitu” 155 Abu Asy-Sya’sya adalah perawi hadith dari Ibnu Abbas.
3. Tidak ada kontradiksi antara semua jalur periwayatan hadits tersebut dengan waktu jamak. Hadith tersebut bisa difahami secara umum sehingga bersekuensi mengeluarkan solat dari waktu yang telah ditetapkan tanpa uzur; atau bisa juga difahami cara tertentu sehingga tidak bersekuensi mengeluarkan solat (dari waktu yang ditetapkan tanpa uzur). Inilah gambaran jamak syu’ri dan memahami cara ini adalah lebih baik. 157


Rujukan:
115: HR Bukhari dan Muslim (Shahih Bukahri. 11/58 dan Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-nawawi. V/214
116: HR Muslim ( Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-nawawi: v/216)
117: Shahih At-Tarmidzi: II/33
120: HR Bukhari (Shahih Bukhari. II/57)
121: HR Muslim (Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-Nawawi: V/212-213)
122: Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Malik: I/112. Lihat: Syarh Muwatha’, Az-Zarqani: II/9)
123: Zad Al-Ma’ad, Ibnul Qayyim: I/133
128: Para Ulama mazhab Hanafi juga menjadikan hadiths yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud sebagai dalil. Yakni bahwa Nabi bersabda “ Barangsiapa menjamak dua solat dalam satu waktu, sungguh dia telah membuka satu pintu dosa besar” Hadith ini dhaif; saya dapatkan di dalam Sunan Ad-Daruquthni dari Riwayat Ibnu Abbas dengan tambahan catatan, yakni barangsiapa yang menjamak dua solat tanpa uzur. Lihat: Sunan Ad-Daruquthni: I/395; Al-Mabsuth, As-Sarakhsi: II/149; dan Nashbur Rayah, Az-Zulay’i: II/193, cet. ke 2, Al-Maktabah Al-Islamiyah.
144: Mawahib Al-Jalil, Al-Haththab, II/156; Al-Muhadzdzab, Asy-Syayrazi, I/112; Rawadhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/397; Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/202; dan Muntaha Al-Iradat, Ibnu An-Najjar: I/126.
146: Mawahib Al-Jalil, Al-Haththab, II/156; Al-Muhadzdzab, Asy-Syayrazi, I/112; Rawadhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/397; Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/203; dan Muntaha Al-Iradat, Ibnu An-Najjar: I/126.
147: Rawdhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/398. Lihat: Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/203.
151: HR Muslim (Shahih Al-Muslimn bi Syarhi An-Nawawi: V/216-217)
155: HR Muslim (Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-Nawawi V/217).
157: Ihkam Al-Ahkam Syarhu ‘Umdatil Ahkam, Ibnu Daqiq Al-Ibnu Daqiq Al-Id: II/105.

Contoh Keadaan yang berbangkit:
Kami berpergian untuk satu program yang berniat baik insyaAllah. Dalam perjalanan pulang, ternyata  sesampainya kami sudah memasuki waktu Isya, dan telah melewati waktu Magrib.
Dalam hal ini, termasuk di dalam menjamak solat tidak berpergian dimana membolehkan solat jamak magrib dan isya di tempat masing-masing tanpa meng’qosar’kan solat isya dan dalam keadaan ini bukan kerana uzur atau khauf.
Rujukan kami: Pertanyaan kepada ustaz dan bahagian menjamak solat tidak berpergian seperti di atas.

Isu lain yang berbangkit boleh dibaca disini:

http://biroagamakubi.blogspot.com/2009/04/boleh-ke-tak-boleh-jamak-qasar-ni-waaaa.html

waalahu’alam.

Wednesday, December 21, 2011

PANDUAN PESERTA PERMAI 2011

 

Info PERMAI 2011


Assalamu’alaikum wbt


Sahabat-sahabat PERMAI 2011, semoga dalam keadaan sihat sentiasa. Terima kasih dan tahniah kerana telah mendaftar sebagai peserta PERMAI kali ini! Berikut merupakan butir-butir PERMAI untuk panduan semua.

Barang yang perlu dibawa:

1. Pakaian slot/ forum
2. Pakaian riadah
3. Keperluan solat (telekung)
4. Alatan mandi
5. Alat tulis
6. Ubat-ubatan peribadi (bagi yang perlu)
7. Dokumen diri (Passport/ SKLD/ Kittas)

Etika Pemakaian:

1. Majlis Pembukaan, Slot dan Forum:
»Muslimin- baju berkolar, seluar slack/khakis, kasut
»Muslimat- baju kurung, kasut/sandal
2. Riadah: Pakaian dan kasut sukan
3. Majlis Penutupan: Baju PERMAI 2011, seluar slack/khakis, kasut

Ambil Perhatian:

1. Berpakaian sopan dan menutup aurat sepanjang PERMAI berlangsung.
2. Tidak dibenarkan memakai seluar jeans.

INFO PERMAI 2011:

Penyampai:
1. Ustaz Hasrizal Abdul Jamil
2. Ustaz Salim A Fillah
3. Ustaz Erfino Johari


Peserta
Akan dihadiri seramai 230 orang peserta terdiri daripada 11 provinsi dan 2 IPT dari Malaysia.

Tempat:
Taman Rekreasi Wiladatika
Jl.Jambore 1,
Cibubur - Jakarta 13720

                    image

TENTATIF PERJALANAN PERMAI:

image

image

image

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Ahmad Farid Asyraf Bin Ramli (Pengarah) +62818 0708 5632
Mohamad Afiq Bin Abd Malek (Exco Promosi dan Informasi) +6287882660359
Muhammad Hasif Bin Hussin (Exco Pengangkutan dan Logistik) +6287886213081

Thursday, November 24, 2011

TENTATIF PROGRAM PERMAI

294398_236010466437089_185609058143897_623706_300407_nAssalamualaikum...

Kepada peserta PERMAI 2011 dari Bandung, berikut adalah ringkasan tentatif program PERMAI pada bulan Disember nanti:
Hari Pertama

• 1330 - Pendaftaran

• 1430 - Solat Asar

• 1600 - Majlis Pembukaan

• 1700 - Makan Malam & Persiapan Diri

• 1800 - Solat Maghrib, Isya’ & Tazkirah (Wakil Jakarta)

• 1930 - LDK 1

• 2015 - Forum “ Kahwin vs Belajar ? “

• 2230 - Supper dan tidur
Hari Kedua

• 0430 - Solat Subuh

• 0530 - Tazkirah (Wakil Bandung)

• 0600 - Senam Pagi (Instructor : Muhammad Hanif)

• 0630 - Makan Pagi & Persiapan Diri

• 0730 - SLOT 1 (Pengerusi : Abdul Rauf)

• 0930 - Istirahat & Minum Pagi

• 1030 - SLOT 2 (Pengerusi : Ahmad Fikri)

• 1200 - Solat Zohor & Makan Tengahari

• 1330 - Slot 3- Ust. Salim (Pengerusi : Muhd Azuan)

• 1530 - Solat Asar & Minum Petang

• 1615 - Riadah & Persiapan Diri

• 1700 - Makan Malam

• 1800 - Solat Maghrib, Isya’ & Tazkirah (Wakil Jogjakarta)

• 1930 - LDK 2

• 2015 - SLOT 4 (Pengerusi : Muhammad Hasif)

• 2215 - Supper

• 2300 - Tidur
Hari Ketiga

• 0430 - Solat Subuh

• 0530 - Tazkirah (Wakil Surabaya)

• 0600 - Senam Pagi (Instructor : Muhammad Hanif)

• 0630 - Makan Pagi & Persiapan Diri

• 0730 - Sesi Soal Jawab (Pengerusi : Muhammad Afiq)

• 0900 - Check-out & Minum Pagi

• 1000 - Majlis Penutup (Pengerusi : Luqman Hakim)

• 1200 - Makan Tengahari & Solat Zohor

• 1300 - Pulang"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka (musuh Allah) dengan kekuatan yang kamu miliki". (Al-Anfal:60)

Wednesday, November 23, 2011

PENGANGKUTAN KE PERMAI

294398_236010466437089_185609058143897_623706_300407_n
Assalamulaikum.

Perhatian kepada peserta PERMAI dari Bandung, berikut adalah nama yang telah disahkan menaiki pengangkutan bas yang disediakan pihak IMAN.
1. Abdul Qayyum Bin Abdul Rahim
2. Ahmad Akmal Bin Ahmad Nizam
3. Ahmad Arif Safwan bin Abdullah
4. Ahmad Luqman Bin Ahmad Shuhaili
5. Ahmad Muhibuddin Bin Amirul Faizi
6. Ahmad Zulhazwan Bin Ahmad Kasim
7. Aiza Amierah Abdull Ropha
8. Alyaa Binti Muhamad Kamal
9. Amirah Binti Shahrani
10. Azrul Reesha Bin Yassin
11. Duha Bt Mohd Yunus
12. Farah Wahidah Binti Sazali
13. Farhana Binti Yem
14. Faridah Hanun Binti Othman
15. Farizan Binti Che Kob
16. Fatin Ayuni Binti Rozalli
17. Fatin Farhana Binti Roshid
18. Fatin Zulaikha Binti Kamarudin
19. Haikal Ambri Bin Rosle
20. Inah Ja Binti Abd. Jalil
21. Izharuddin Bin Azar
22. Izzah Fasihah Bt Zainal Ariffin
23. Khairul Hafidz Alkhair Bin Khairul Amin
24. Madihah Binti Mohamad Mustafa
25. Mahirah Binti Mohd Yusof
26. Md Asyraf Bin As'ari
27. Mohd Najmir Bin Mohd Maliki
28. Muhamad Azrinaz Shafiq b Abd Latif
29. Muhammad Fawwaz B Meor Abdul Malik
30. Mumtazah Binti Ahmad
31. Munirah Abdullah
32. Murni Binti Hamzah
33. Nabilah Binti Mohamed
34. Nadhira Binti Abu Hassan
35. Nadiah Binti Muhammad Ali
36. Nadiah Fatin Bt Mohd Ramli
37. Nadiah Nasuha Binti Zolkaflee
38. Najiha Binti Jalil
39. Nashithatul Amani Bt Mohd Abdul Ghani
40. Nazurah Binti Md Shah
41. Nik Nur Aini Syuhadah Binti Nik Rusli
42. Nur Afiqah Abdullah
43. Nor Shafiqah Samsuri
44. Norhaslina Binti Mat Yasim
45. Normadihah Bt Mohamad Zolkifli
46. Nur Ajjrina Binti Abdul Rahman
47. Nur Azlin Zainal Abidin
48. Nur Izzati Binti Mohamad Ali
49. Nur Syafika Idayu Binti Gani
50. Nur Tilawati Ramli
51. Nurlina Binti Abdullah
52. Nurshuhada Bt. Adnan
53. Nurul Aiman Binti Ismail
54. Nurul Atikah 'Asyariah Bt Aminan
55. Nurul Diyana Binti Nor Azemi
56. Nurul Farhana Binti Ismail
57. Nurul Farhana Binti Md. Nasir
58. Nurul Syafiqah Bt Naam
59. Qatrunnada Binti Zainol
60. Raihanah Binti Che Ghani
61. Rozaliamisah Binti Hassan
62. Siti Aisyah Binti Nik Mazlan
63. Siti Farhain Binti Amir
64. Siti Nur Illyyinna Binti Ismail
65. Siti Nur Nabilah Bt Mohd Alwi
66. Syed Muhammad Hafiz Syed Hassan
67. Tajul Al Adib Bin Ibrahim
68. Wan Syuhada' Bt Wan Pakhzi
69. Ahmad Fahmi Sulaiman

TARIKH (naik bus) : 24 Disember
MASA                       : SEBELUM jam 8 pagi.
TEMPAT                   : GOR PAKUAN (bagi dari Jatinangor)
                                  EYCKMAN (bagi dari Bandung)
BAYARAN                : Rp 100,000. (Bayar sewaktu naik bas)

*Peringatan: Sesiapa yang ingin membatalkan nama menaiki bus oleh IMAN selewat-lewatnya 30/11/2011. Selepas tarikh tersebut, walau ingin membatalkan nama tetap harus membayar Rp 100k. Harap Maklum.

Tuesday, November 22, 2011

PROGRAM I GIVE (update)

iGIVE8
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillah, kami kini telah menubuhkan satu komiti untuk membantu anda menabung selama setahun bagi memperoleh sejumlah wang agar anda mampu untuk menjalani ibadah korban tahun depan, 10 Zulhijjah 1433H (Aidil Adha 2012) bersamaan 26 Oktober 2012.
Berikut adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan:
1) Duit bulanan adalah sebanyak Rp 100,000, bermula dari November 2011-Oktober 2012.
2) Duit bulanan hendaklah dibayar selewat-lewatnya tanggal 10hb setiap bulan.
3) Semua pembayaran hendaklah dibayar kepada wakil setiap angkatan (penanggungjawab/PJ).
4) Jumlah pembayaran boleh berubah, tertakluk pada harga semasa lembu dan kambing.

Jika Anda berminat sila hubungi wakil angkatan masing-masing:

2006 - Cik Khairi Fatimah (081931348864)
2007 - Cik Nurul Farhana (087827530148)
2008 - Saudara Ahmad Akmal (081910590364)
2009 - Saudara Tajul Al-Adib (081910590338)
2010 - Cik Syahirah Jani (085721258433)
2011 - Saudara Mohd Najmir Mohd Maliki (087821077978)
Asy-Syifaa’ RSHS - Saudara Nesta Enggra (085263337067)


Tarikh tutup penyertaan:  30 Disember 2011


* Borang perjanjian akan ditandatangani dan dipersetujui setelah sah menyertai program ini,
*Maklumat lain dan sebarang pertanyaan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengurus program nanti.Sama-samalah kita berkorban mengumpul wang dan merasai nikmat erti berkorban itu pada tahun hadapan insyaAllah. Yang paling utama kita meraih pahala berkorban itu sendiri. Wallahua’lam
Anda mampu sebenarnya….

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahNya kepada kamu. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik” (Al-hajj, 22: 37)
Update terbaru: Alhamdulillah ahli kami sudah mencapai 30 orang. Moga dipermudahkanNya.
Ayuh teman-teman yang lain yang berniat mahu berkorban hubungi wakil kami. Jzkk

Thursday, November 17, 2011

PLANNER 2012
PLANNER 2012 is coming!!

Kali ini, kami memberi anda  7 pilihan warna yang menarik dan 

terdapat 2 tema

yang berbeza iaitu ukhuwah dan kesihatan (general) yang akan berlainan

dari sudut 

`features` dan kata-kata per bulan.


Berbeza dengan Planner 2011, kali ini kami tampilkan Planner 2012 dengan 

design yang lebih professional dan kualiti yang lebih baik.


Penanda buku percuma akan diberikan kepada semua pembeli !


Seperti Planner yang lalu, kami masih mengekalkan isi seperti senarai 

kandungan contact person , cuti umum dan rujukan infomasi untuk setiap 

fakultasKalendar  2011  dan  2013  juga diselitkan bersama selain dari kalendar 2012


Planner 2012 juga menyediakan ruang nota bergambar yang memudahkan anda

untuk menulis sebarang catatan.

Harga untuk satu Planner 2012 : Rp 37,000 dan RM15  untuk Malaysia.

Sudahkan anda membuat perancangan untuk tahun yang akan mendatang?
Sudahkan anda memiliki organizer yang dapat membantu anda menyusun

waktu?

Apa tunggu lagi??
Dapatkan Planner 2012 sekarang juga!! 
Black

Blue


Turqoise


Green
 Gray


 Pink
  


 Purple


Poster, video promosi dan borang tempahan akan diedarkan ke setiap fakultas.

Wakil fakultas

FK : Izzah 081910590067 @ Syafiqah : 081809485250


FKG : Anis Syakirah 087822973111


Farmasi : Farahain 087827714613


TWP : Fatin Ayuni 087821068547


Coass : Ahmad zulhazwan 081809031717
Luar kawasan Bandung :  Khaleq 085722585968
p/s : sebarang pertanyaan boleh langsung ke moderator IMAN ataupun wakil-wakil seperti di atas.
  Saturday, November 12, 2011

'”UNTAIAN TALI TAQWA” Qurban 1432H

Alhamdulillah berlalu sudah program Qurban buat tahun ini, 1432H. Berikut adalah program yang telah dilakukan sempena persediaan menyambut hari kemenangan  kedua umat Islam.

banner qurban copy (2)

28/10/2011 . JUMAAT (1 Zulhijjah 1432H).:

Technical meeting dan sesi fotografi mengikut biro tugas masing-masing telah diadakan bertempat di A5.3 teater, FK UNPAD.

Jam 4 ptg:

pembukaan majlis oleh MC, saudara Hasif Ali dan bacaan doa oleh saudara Muhaimin.

Jam 4.05 ptg:

Bermula sesi penerangan oleh ketua setiap biro

 1. Tugas-tugas khas : saudari Farhanah
 2. Keceriaan & kebersihan : saudara Muhaimin
 3. Pembahagian Daging : saudara Tajul
 4. Pemotongan : saudara Abu Ridhuwan
 5. Multimedia : saudara Zarrin
 6. Logistik : saudara Khaleq
 7. Masakan : saudari Ain Yahya

Acara : saudari Rozaliamisah

 

Jam 4.30 ptg:

Acara diteruskan dengan ucapan dari Pengarah, Md Asyraf As’ari yang intipatinya berkisar mengenai kisah pengorbanan, kecintaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim yang berkait dengan pemilihan tema qurban tahun ini iaitu untaian tali taqwa.

clip_image002

“Sesiapa yang menolong memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya”

Jam 4.40 ptg:

Masa yang dinantikan oleh semua AJK terutama yang sudah di tahun akhir untuk mengabadikan kenangan menjadi insan-insan yang membantu menjayakan qurban pada tahun ini, dengan sesi bergambar mengikut tema warna masing-masing.

DSC_0073

Walaupun seulas bawang yang kamu kupas tetap mendapat pahala dariNya”, Ketua Biro Masakan

 

05/11/2011, Sabtu (09 Zulhijjah 1432H):

Untuk program seterusnya adalah forum Qurban “Alangkah Indahnya Hidup Ini” telah dijalankan bertempat di A5.3 teater, FK UNPAD bermula jam 12 tengahari sehingga jam 3 petang.

 

        Moderator forum, saudara Ahmad Akmal bertugas sebagai MC telah berjaya mengendalikan aturan majlis bersama ahli panel forum iaitu Ustaz Cucu, Ustaz Fakhrudin, dan saudara Haikal Ambri. Antara persoalan yang telah diutarakan kepada ahli panel antaranya:

- Adakah hidup ini indah?

- "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara." Apakah bekal-bekal yang perlu kita sebagai hamba dan khalifah bawa di sepanjang kehidupan kita yang sangat singkat ini ?

- Bagaimana menghadapi dan menyikapi ujian hidup?

clip_image002[11]

           Terlalu banyak mutiara kata yang disampaikan oleh para ahli panel selama lebih kurang 2 jam forum berlangsung, yang pasti para peserta tidak pulang kosong dengan bekalan ilmu yang telah diberikan.

“Jangan pernah berhenti dari bercermin dari mereka (insan-insan yang diuji pada zaman Rasulullah seperti Bilal, Sumayyah), semakin banyak ujian, semakin dekat kita dengan Allah; semakin besar ujian Allah, semakin tinggi derajat kita disisiNya”-Ust. Cucu

“Jelaskan matlamat hidup dan matlamat utama adalah beribadah kepada Allah (QS 51:56), berbagi manfaat buat orang lain, hidup untuk orang lain, mati mulia; hidup untuk diri sendiri, mati hina & sia-sia”-Ustaz Fakhrudin

“Kita umat terbaik (QS 3:110), usaha, tekun, komited, optimis dan menggali potensi diri, jangan mudah putus asa, mulailah dengan hal-hal terkecil”-Haikal Ambri

Pada jam 3.30 petang seusai menyampaikan cenderamata kepada ahli panel, majlis ditutup dengan tayangan video yang bertajuk ‘Apa Erti Pengorbanan”.

 

05/11/2011, Sabtu (10 Zulhijjah 1432H):

Masih pada hari yang sama namun acara pada sebelah malamnya adalah solat Isya’ berjemaah dan bertakbir raya di tempat kediaman pelajar muslim UNPAD masing-masing.

Antaranya di Alpina, Sukawening, Mulana, Bale, Ciseke, dan Cikuda, yang menjadi tempat kediaman pelajar muslim Malaysia di bumi Bandung Indonesia ini.

IMG_7909

 

06/11/2011, Ahad (10 Zulhijjah 1432H):

Pada hari kemuncak ini, yaitu hari raya Qurban, berikut adalah tentatif program yang telah berlangsung:

 

0845:

Alhamdulillah pada tahun ini seekor lembu dan 4 ekor kambing telah menjadi qurban, menjadi saksi cinta dan ketakwaan hambaNya kepada Allah SWT.

 

“A’isyah radhiallahu ‘anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah (menyembelih binatang qurban). Sesungguhnya binatang qurban itu akan datang pada Hari Kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya dan Allah memberi pahala ibadah qurban itu sebelum darah binatang qurban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah qurban kamu.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim)

IMG_7935

Selesai sembelihan, proses melapah, memotong dan mengagih-agihkan bahagian daging qurban diteruskan sehingga semuanya selesai. Walaupun dalam keadaan hujan lebat yang turun membasahi bumi, hal ini tidak mematahkan semangat semua AJK untuk bersama-sama mempersiapkan segala persiapan untuk majlis makan malam. Dari dapur memasak sehingga khemah pemotongan daging, suka duka,pahit manis pengalaman & perasaan dirasai setiap AJK mahupun bukan AJK.

IMG_7958

 

1900:

Sedikit kelainan pada tahun ini, majlis pada sebelah malam diserikan dengan kehadiran wakil dari Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia (Atase Agama), Ustaz Aziz sekeluarga. Acara pada malam hari dimulakan dengan aluan MC dan bacaan doa seterusnya ucapan penghargaan daripada pengarah dan Ustaz Aziz. Menu kari daging, rendang daging, sup tulang, dan acar menjadi santapan makan malam. Sambil-sambil menjamu selera, para hadirin turut di hidangkan dengan tayangan multimedia koleksi gambar-gambar sepanjang program pre-Qurban dan Qurban.

clip_image002[22]

 

2200-2300:

Usai majlis, AJK yang bertanggungjawab bertungkus lumus mengemas dan membersihkan kelengkapan-kelengkapan yang telah digunakan.

Selesai sudah Majlis Sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini hasil kerjasama IMAN dan BAIK. Semoga pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit dan harta benda sepanjang program sambutan Qurban 1432H ini dilakukan ikhlas keranaNya dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk pulang ke kampung Akhirat kelak.

 

Akhir kata, segala puji bagi Allah yang telah mempermudahkan segala urusan program dan tahniah serta takziah pada semua yang telah terlibat dalam menjayakan setiap program yang telah dilaksanakan sempena Qurban pada tahun ini. Moga ibrah dari setiap pengisian aturan majlis kali ini dapat dikutip dan diamali. InsyaAllah.

Wallahua’lam.

 

Untuk melihat lebih banyak gambar sempena program sila KLIK DISINI atau tekan di tab GALERI IMAN di atas.

Thursday, November 3, 2011

Tentatif Acara Qurban 1432 H

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.

Program Hari Raya Qurban tahun ini pada 6/ November/2011 bersamaan 10 Zulhijjah 1432H   bertempat di Puri Alpina.Tema Qurban tahun ini ialah " Untaian Tali Taqwa".

Acara  Pre-Qurban - Forum@ Talk pada 5/November -> Acara Kemuncak Qurban 1432H (pagi ke malam) pada 6/November.

berikut adalah tentatif bagi acara program :

Tentatif Program Forum@Talk pada 5/November/2011 :-

 • 12.00 pm - kehadiran semua
 • 12.30 pm - Tayangan Video 
 • 12.45 pm - Pembukaan majlis, pembacaan doa,  perkenalan ahli panel
 • 1.00 pm - Talk bermula "Alangkah Indahnya Hidup Ini"
 • 3.00 pm - Sesi soal jawab
 • 3.30 pm - Tayangan Video Qurban 2011 
 • 4.00 pm – Bersurai

Jualan buku agama turut diadakan.

Tentatif Acara Qurban 1432 H (Kemuncak) pada hari program 6/November/2011 :-

 • 7.00am - Takbir, Solat Sunnat Aidiladha (mengikut kosan para pelajar)-semua pelajar
 • 8.30am - Sembelihan Qurban 
 • 10.00am- Gotong-royong memasak, memotong daging 
 • 12.00pm - Istirehat, solat, makan tengahhari 
 • 1.00pm - Sambung acara memasak 
 • 5.00pm - Penyediaan makanan, persediaan tempat 
 • 7.00am - Ketibaan para tetamu - semua pelajar
 • 8.00pm -  Majlis bermula * bacaan doa, ucapan pengarah, persembahan nasyid VOU, makan & tayangan video
 • 11.00pm - Dijangka bersurai

Semua pelajar dijemput hadir. ayuh, sama-sama memeriahkan sambutan Aidil Adha disamping mengharapkan redha-Nya. :)

297808_2564653077737_1296429218_33032059_1581595492_n

Wednesday, November 2, 2011

Sejarah Qurban

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (Al Hajj: 34).

1. Qurban Di masa Nabi Adam As.
“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa”. (Al Maidah: 27).
Allâh memerintah Adam agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar Habil yang bernama Lubuda yang tidak bagus rupa, dan mengawinkan Habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang bernama Iqlima yang cantik rupa. Pada saat itu Adam dilarang Allâh mengawinkan perempuan kepada saudara laki-lakinya yang kembar. Namun Qabil menolak hal ini, sementara Habilmenerima. Qabil ingin kawin dengan saudara perempuan kembarnya sendiri yang cantik rupa. Maka Adam menyuruh kedua anaknya untuk berqurban, siapa yang diterima qurbannya, itu yang menjadi suami bagi saudara perempuan kembar Qabil yang cantik
Kemudian kedua anak Adam itu berqurban, Habîl adalah seorang peternak kambing dan ia berqurban denganKambing Qibas yang berwarna putih, matanya bundar dan bertanduk mulus, dan berqurban dengan jiwa yang bersih. DanQabil adalah tukang bercocok tanam, Ia berqurban dengan makanan yang jelek, dan niat yang tidak baik. Maka diterima qurbannya Habil dan tidak diterima qurbannya Qabil. Dan qurban-qurban itu diletakkan di sebuah gunung dan tanda diterimanya qurban itu ialah dengan datangnya api dari langit lalu membakarnya. Dan ternyata api menyambar Kambing Qibas qurbannyaHabil, sebagai tanda diterima qurbannya. Melihat hal demikian Qabil marah, dan membunuh saudaranya.


2. Qurban di masa Nabi Idris As.
Disunnahkan kepada kaum Nabi Idris As yang taat kepadanya antara lain; beragama Allâh, bertauhid, ibadah kepada khaliq, membersihkan jiwa dari siksa akhirat dengan cara beramal shalih di dunia, bersifat Zuhud, adil, puasa pada hari yang ditentukan pada tiap bulan, berjihad, berzakat dan sebagainya. Dan bagi kaum Idris ditetapkan hari-hari raya pada waktu-waktu yang tertentu, serta berqurban; di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal. Mereka diperintah berqurban antara lain dengan al-Bakhûr (dupa atau wangi-wangian), al-Dzabâih (sembelihan), al-Rayyâhîn (tumbuhan-tumbuhan yang harum baunya), di antaranya al-Wardu (bunga ros), dan al-hubûb biji-bijian, seperti al-Hinthah (biji gandum), dan juga berqurban dengan al-Fawâkih (buah-buahan), seperti al-‘Inab (buah anggur).


3. Qurban di masa Nabi Nuh As.
sesudah terjadi taufan (banjir) Nûh, Nabi Nûh As membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan qurban, yang nantinya qurban tersebut sesudah diletakkan di tempat tadi dibakar.


4. Qurban di masa Nabi Ibrohim As.


Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa usia Ismail sekitar 6 atau 7 tahun. Sejak dilahirkan sampai sebesar itu Nabi Ismail senantiasa menjadi anak kesayangan. Tiba-tiba Allah memberi ujian kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ash-Shaffaat: 102 :
“Maka ketika sampai (pada usia sanggup atau cukup) berusaha, Ibrahim berkata: Hai anakku aku melihat (bermimpi) dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.
Dalam mimpinya, Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika sampai di Mina, Ibrahim menginap dan bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Demikian juga ketika di Arafah, malamnya di Mina, Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang tidak berbeda pula. Ibrahim kemudian mengajak putranya, Ismail, berjalan meninggalkan tempat tinggalnya, Mina. Baru saja Ibrahim berjalan meninggalkan rumah, syaitan menggoda Siti Hajar: “Hai Hajar! Apakah benar suamimu yang membawa parang akan menyembelih anakmu Ismail?”. Akhirnya Siti Hajar, sambil berteriak-teriak: “Ya Ibrahim, ya Ibrahim mau diapakan anakku?” Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah SWT tersebut.
Setibanya di Jabal Qurban, sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Rencana itu pun berubah drastis, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ash-Shaffaat ayat 103-107:
“Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan Kami panggillah Dia: “Hai Ibrohim, “Kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik”. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar “.


5. Qurban di masa Nabi Musa As.
Penyembelihan qurban berlaku hingga zaman Nabi Musa As. Nabi Musa membagi binatang yang disediakan untuk qurban kepada dua bagian, sebagian dilepaskan saja dan dibiarkan berkeliaran sesudah di beri tanda yang diperlukan. Dan sebagian lagi disembelih.


6. Qurban Bani Isroil.
Ummat dulu sebelum kita, jika seorang dari mereka berqurban, orang-orang keluar menyaksikan apakah qurban mereka itu diterima atau tidak. Jika diterima datang api putih (Baidhâ`u) dari langit membakar apa yang diqurbankan. Jika qurbannya tidak diterima, api itu tidak muncul. Dan rupa api itu Lâ dukhâna lahâ wa lahâ dawiyun (api yang tidak berasap dan berbunyi). Dan bila seorang laki-laki dari mereka (Bani Isrâ’îl) bershadaqah, jika diterima turun api dari langit, lalu membakar apa yang mereka sodaqohkan.


7. Qurban di masa Nabi zakaria As dan Nabi Yahya As.
Nabi Zakaria As dan Nabi Yahya As adalah di antara nabi dan rosul dari Bani Isroil, pada keduanya ada qurban. Dan qurbannya adalah binatang dan Amti’atun (barang-barang) lalu di bakar api.


8. Qurban Pada Bangsa Yahudi dan Nashrani
Bangsa Yahudi merupakan sebagian dari bani Isrâ’îl. Sementara Bani Isrâ’îl adalah keturunan Nabi Ya’qub As. Nabi Ya’kub bergelar, Isrâ’îl.Pada bangsa Yahudi terdapat qurban yang biasa mereka lakukan demikian juga pada bangsa Nashrani. Qurban pada bangsa Yahudi dan bangsa Nashrani, yaitu melakukan pengurbanan dengan membakar sebagai sesaji yang bertujuan mengingat-ingat kesalahan, yaitu dengan menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus, tidak cacat. Dengan menghidangkan: tepung, minyak dan susu. Qurban karena adanya ketentraman, sebagai rasa syukur kepada al-Rabb . Qurban pada bangsa Nashrani, antara lain: Persembahan missa seorang Kahin berupa roti dan arak. Yang menurut keyakinan pada mereka hakekatnya, roti dan arak yang mereka qurbankan ditukar dengan daging dan darah al-Masih.


9. Qurban Pada Bangsa Arab Jahilliyah.
Bangsa Arab Jahiliyah juga suka berqurban. Qurban mereka dipersembahkan untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Qurbannya ada binatang yang disembelih untuk berhala, dan ada binatang yang dilepas bebas berkeliaran, juga untuk berhala.
Cara qurban Arab Jahiliyah, yaitu mereka jika menyembelih binatang qurban, seperti unta, mereka percikan daging dan darahnya pada al-baet (ka’bah).
Arab Jahili jika mereka menyembelih binatang, memercikan darahnya pada permukaan ka’bah, dan memotong-motong dagingnya lalu mereka simpan di atas batu.
Selain qurban yang disembelih, juga ada qurban Jahiliyah yang dilepas untuk sembahan mereka, yaitu Bahîrah, sâibah, washîlah, hâm.
* Bahîrah, ialah unta betina yang telah beranak lima kali, dibebaskan, tidak boleh di ganggu. Jika anak yang kelima jantan, mereka sembelih dan boleh dimakan baik oleh laki-laki atau perempuan. Jika Betina dibelah telinganya, dan hanya dapat diambil manfaatnya oleh laki-laki, tidak boleh oleh wanita. Jika betina itu mati, halal, baik bagi laki-laki atau wanita.
* Sâibah, yaitu unta jantan yang dilepas tidak boleh diganggu karena dipakai nazar pada Thaugut-thaugut mereka. Orang Arab Jahiliyyah jika mereka sakit atau sesuatu yang hilang kembali lagi, mereka jadikan unta jantan saibah ini sebagai qurban.
* Washîlah, ialah domba betina jika melahirkan betina, mereka makan. Jika lahir jantan dipersembahkan buat Tuhan mereka. Jika kembar, mereka tidak menyembelih yang jantan karena buat Tuhan mereka.
Hâm, ialah unta jantan yang telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali, tidak boleh diganggu-gugat lagi, untuk Tuhan mereka.
Sembelihan Jahiliyyah itu terbagi tiga:
1. Untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja. Sembelihan untuk maksud ini dibakar, mereka ambil kulitnya saja, dan mereka berikan kepada Kahin (dukun).
2. Untuk meminta ampun. Untuk maksud ini, dibakar separuh, dan separuhnya lagi diberikan kepada kahin (dukun).
3. Untuk memohon keselamatan. Untuk maksud ini mereka makan.


10. Qurban Abdul Muthalib (Kakek Nabi SAW).


Pada waktu Ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib, belum dilahirkan. Abdul Muthalib pernah bernazar kepada berhalanya, bahwa jika anaknya laki-laki sudah ada sepuluh orang , maka salah seorang dari mereka akan dijadikan qurban di muka berhala yang ada di sisi Ka’bah yang biasa di puja oleh bangsawan Quraisy. Oleh sebab itu, setelah istri Abdul Muthalib melahirkan anak laki-laki maka mereka itu genaplah sepuluh orang.
Abdul Muthalib bermimpi pada suatu malam ada suara yang memanggil, yang ia tidak mengerti maknanya, yaitu, Ihfir Thayyibah!, lalu pada malam kedua bermimpi lagi, Ihfir Barrah!, berikutnya bermimpi, Ihfir Madhmûnah! dan malam keempat suara dalam mimpinya yaitu, Ihfir Zamzam!. Setelah itu baru ia mengerti dan bermaksud untuk melaksanakan mimpinya itu.
Sebelum pelaksanaan qurban itu, Abdul Muthalib mengumpulkan semua anak laki-lakinya dan mengadakan undian. Pada saat itu undian telah jatuh pada diri Abdullah. Padahal Abdullah itu seorang anak yang paling muda, yang paling bagus rupanya, dan yang paling dicintainya. Tetapi apa boleh buat, undian jatuh kepadanya, dan Abdullah menurut saja apa yang menjadi kehendak ayahnya.
Seketika tersiar kabar di seluruh kota Mekkah, bahwa Abdul Muthalib akan mengurbankan anaknya yang paling muda. Namun ketika itu orang-orang quraisy menolak dan menghalanginya. Hingga mereka mendatangi seorang al-‘Arâfat yaitu kahin di Yatsrib. Kahin Yatsrib menghukumi mereka supaya mengundi antara Abdullah dengan unta. Bila keluar unta, maka sembelih unta. Jika yang keluar Abdullah maka setiap kali keluar diganti dengan 10 ekor unta. Lalu mereka kembali ke Makkah, dan melakukan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Undian pertama keluar Abdullah, lalu diganti dengan 10 ekor unta. Hal ini berulang sampai undian yang kesembilan yang keluar Abdullah, baru yang kesepuluh keluar unta. Maka Abdul Muthalib mengganti Abdullah  dengan 100 ekor unta untuk berqurban. Dan dengan demikian Abdullah urung untuk dijadikan qurban oleh ayahnya.
Dengan adanya peristiwa itu. Maka Nabi SAW setelah beberapa tahun lamanya menjadi rosul pernah bersabda,‘Aku anak laki-laki dari dua orang yang di sembelih “Ibnu Dzabihain”.”


11. Qurban Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW melakukan qurban pada waktu Haji Wada di Mina setelah solat Iedul Adha. Beliau menyembelih 100 ekor unta, 70 ekor di sembelih dengan tangannya sendiri dan 30 ekor di sembelih oleh Sayyidina Ali Ra.
“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.” (Al Hajj:36).
Ayat ini menjelaskan binatang yang dijadikan qurban, tujuan qurban, cara menyembelih hewan qurban, kapan memakan daging qurban, siapa yang dapat memakan daging qurban. Binatang qurban, yaitu al-Budnu, dalam bahasa ialah nama yang khusus bagi unta. Sedangkan sapi dipandang sama menempati tempat unta dalam hukumnya karena Nabi Saw berkata, “Unta dijadikan dalam tujuh (bentuk) dan sapi merupakan bagian dari ketujuh bentuk itu.”Tuesday, November 1, 2011

Tadabur Surat Al-Mu’minun ayat 1-111.      
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
23:1
23:2
23:3
23:423:5
23:6
23:723:8
23:9
23:10
23:11
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya,
3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.
7. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
10. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.

[994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.
[995] Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Ayat-ayat di atas menerangkan tentang sifat-sifat yang dimiliki orang beriman serta balasan yang akan diperolehnya. Yang dimaksud dengan beriman adalah beriman kepada rukun iman yang enam (lihat catatan hadits). Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan tetapi semua amalnya akan sia-sia saja di akhirat nanti, karena tidak berlandaskan iman kepada-Nya.


 

Adapun sifat-sifat orang yang beriman dalam ayat-ayat selanjutnya ialah:

1. Khusyu dalam shalat.Yang dimaksud khusyu di sini adalah:
• Mengerti bacaan-bacaan dalam sholat
• Memusatkan perhatian pada waktu shalat hanya kepada Allah serta dengan mengikhlaskan ketaatan.(QS.7:29)
• Ihsan dalam sholat (lihat catatan hadits)
• Tenang dan konsentrasi

2. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tak berguna.
• Menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna. Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir,hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR.Bukhari-Muslim)
• Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, yaitu dengan menjaga waktu dan umurnya agar jangan sia-sia. Dari Abu Hurairah r.a. telah berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw : “Sebagian kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. “Yang harus selalu diingat manusia dalam hal ini ialah Allah mencatat seluruh perbuatan manusia di dunia (QS.45:29) dan setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya di dunia (QS.17:36). Dan bahwa kematian pasti akan menemui kita, waktunya tidak dapat dimajukan atau ditunda.(QS. 10:49)

3. Menunaikan zakat.
Dengan berzakat seorang mukmin:
• Membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan pada dunia (QS. 9:103) karena dunia ini
• hanyalah suatu permainan dan senda gurau (QS. 29:64) yang seringkali melalaikan manusia dari kehidupan yang kekal di akhirat nanti.(QS.35:5)
• Mensucikan hati sehingga tumbuh sifat-sifat kebaikan dalam hati.(QS.9:103)

4. Menjaga kemaluan dari perbuatan keji (zina).Zina termasuk dosa besar dan merupakan jalan yang buruk (QS. 17:32). Imam Ahmad berkata, “Saya tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa besar daripada perzinaan.”

5. Menahan pandangan dan memelihara kemaluan (QS. 24:30-31).Barangsiapa yang berbuat di luar hal itu, Allah menyebutnya sebagai orang yang melampaui batas
.
6. Memelihara amanat dan menepati janji
Bila seseorang tidak memegang amanat dan menepati janji, dikhawatirkan ia termasuk orang-orang munafik,”Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berbicara dusta,apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat.”(HR.Syaikhani dari Abu Hurairah r.a.)
Orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya akan dijanjikan Allah dengan balasan syurga.(QS. 70:32-
35)

9. Memelihara sholat

Sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman.(QS. 4:103) Selain itu diperintah untuk memelihara sekaligus menegakkan sholat banyak disebutkan dalam al-Qur’an di antaranya QS. 2:43,238; 22:41.
Sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir.Telah bersabda Rasulullah saw,”Beda antara muslim dan musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat.” (HR.Muslim)
Balasan bagi orang beriman yang memilki sifat-sifat di atas adalah syurga Firdaus. Umar r.a. meriwayatkan sebuah hadits yang Rasulullah bersabda, “Telah diturunkan kepadaku sepuluh ayat, barangsiapa yang menegakkannya akan mesuk syurga, lalu ia membaca sepuluh ayat ini dari permulaan surat al-Mu’minun.”

Catatan hadits

Dari Umar ra. juga telah berkata, “Ketika kami duduk dekat Rasulullah saw pada suatu hari maka dengan tiba-tiba terlihat oleh kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, lalu ia duduk di hadapan Nabi saw dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi saw, kemudian ia berkata ‘Hai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam’. Maka jawab Rasulullah ….. Lalu dia bertanya kembali, ‘Tolong jelaskan padaku tentang iman”. Jawab Nabi, ‘Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,utusan-utusan-Nya, hari Kiamat dan hendaklah engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk’. Orang itu berkata, ‘Engkau benar’. Dia bertanya kembali, ‘Maka beritahukan kepadaku tentang ihsan’. Jawab Nabi saw, ‘Hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya sekalipun engkau tak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihat engkau’. Kemudian orang itu pergi Aku diam sejenak, kemudian Nabi saw berkata, ‘Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?’ Jawabku,’Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui’. Kata Nabi saw,’Dia adalah Jibril as. yang datang kepadamu untu mengajar tentang agamamu.”