Saturday, December 31, 2011

Menjamak Solat

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


Dipetik dari buku Rukhsah Dalam Shalat oleh dr.Ali Abu Al-Bashal


Makna dan hukum menjamak dua solat.
Para ulama mendefinisikan menjamak dua solat dengan mengumpulkan pelaksanaan dua solat. Definisi ini tidak menghalangi masuknya solat-solat yang-- berdasarkan ijmak—tidak boleh dijamak dengan solat lainnya ; seperti subuh. Solat subuh tidak boleh dijamak dengan solat lainnya.

Para ahli fikih mengklasifikasikan jamak menjadi dua yaitu
a.) Jamak Taqdim, yakni mendirikan solat yang kedua pada waktu solat pertama.
b.) Jamak Ta'khir, yakni mendirikan solat yang pertama pada waktu solat yang kedua.

Syarat Menjamak Solat:
1. Niat Jamak
- Tidak boleh menjamak solat tanpa niat. Kerana mungkin seseorang mendirikan solat asar pada waktu zohor tanpa sengaja. Jadi, harus ada niat jamak yang membezakan jamak taqdim yang masyru’ (disyariatkan) dengan yang lain.
-Mengenai waktu niat, ada dua pendapat.
     a) harus diniatkan ketika memulai solat yang pertama.
     b) Boleh diniatkan sebelum selesainya solat yang pertama, dari sejak
         awalnya hingga salam
Tidak kira bila masa pun dia berniat,itu cukup baginya. Sebab, waktu jamak adalah antara selesainya solat yang pertama hingga dimulai solat yang kedua. Selama niat belum terlambat dari waktu itu maka itu pun cukup. 144

2. Tertib
Maksudnya, solat yang pertama harus didirikan terlebih dahulu kemudian mendirikan yang kedua.
Sebab, waktu yang dipakai adalah waktu solat yang pertama. Solat yang kedua dilaksanakan mengikuti solat yang pertama. Karenanya, yang diikuti harus didahulukan.
Seandainya ada yang mendahulukan solat yang kedua maka solatnya tidak sah dan wajib mengulang selesainya pelaksanaan solat yang pertama.
Seandainya telah mendahulukan solat yang pertama kemudian solat yang kedua; tetapi belakangan diketahui bahawa solat yang pertama rosak, maka rosak pula solat yang kedua. 145


3. Muwalat atau beruntun.
Yakni tidak memisahkan antara keduanya. Dasarnya adalah karena keduanya seperti satu solat. Jadi tidak boleh dipisahkan; seperti tidak boleh dipisahkannya rakaat-rakaat solat. Jika dipisahkan dengan waktu yang panjang maka jamak pun batal. Jika dipisahkan dengan waktu yang pendek, seperti mengambil wudhu misalnya, maka hal itu tidak mengapa. Parameternya adalah ‘urf (kebiasaan).


Bagaimana jika salah satu rukun solat terlupakan?
Seseorang menjamak solat. Setelah selesai, dia teringat bahwa dia telah meningggalkan salah satu rukun pada solat yang pertama. Jika benar demikian maka kedua solatnya batal dan dia harus mengulang keduanya. Tetapi, jika diingatnya itu adalah salah satu rukun pada solat yang kedua; jika baru saja dia menyelesaikan solatnya yang kedua itu maka hendaklah dia melengkapinya sehingga kedua solatnya pun sah. Namun, jika teringatnya itu setelah berselang waktu yang cukup lama, solatnya yang kedua menjadi batal. Dengan demikian dia harus mengulang solatnya yang kedua itu pada waktunya.
Adapun jika dia tidak mengetahui, dari solat yang mana salah satu rukun tersebut ditinggalkannya maka dia wajib mengulang kedua solatnya. 146


4. Adanya Uzur
Yaitu uzur yang membolehkan jamak ketika memulai solat yang pertama, selesai darinya, dan ketika memulai solat yang kedua. Jika uzur itu hilang pada salah satu dari ketiganya maka jamak tidak diperbolehkan.
Ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:
a. An nawawi menyatakan, “Jika seseorang menjamak taqdim lalu di tengah-tengah pelaksanaan solat yang pertama atau sebelum mendirikan solat yang kedua, status orang itu berubah menjadi mukim dengan niat bermukim atau karena sampainya kapal ke kampung halaman maka jamaknya pun batal. Solat yang kedua harus dikerjakan pada waktunya. Adapun solat yang pertama tetap sah” 147
b. Jika statusnya berubah menjadi mukim di tengah-tengah pelaksanaan solatnya yang kedua atau seusai solat kedua maka jamaknya tidak batal” 148

soalt2
Menjamak Solat Pada Saat Berpergian
Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjamak dua solat ketika safar. Ada empat pendapat yaitu:


1) Musafir boleh menjamak solat; baik dengan jamak taqdim maupun jamak ta’khir.
Anas r.a berkata “Jika Rasulullah berangkat safar (jarak jauh) sebelum matahari tergelincir, beliau menunda solat Zohor sampai masuk waktu Asar, lalu beliau berhenti dan menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mendirikan solat, lalu menaiki (kenderaan)'” 115
Hadith ini menerangkan kebolehan menjamak dua solat secara jamak ta’khir.


Mu’adz r.a. menuturkan, “ Kami keluar (Madinah) bersama Nabi dalam perang Tabuk. Nabi mendirikan solat Zohor dan Asar sekaligus, dan mendirikan solat Magrib dan Isya’ sekaligus,” 116
Dalam riwayat At-Tarmidzi disebutkan, “Jika Rasulullah saw berangkat safar sebelum matahari tergelincir, beliau manunda Zohor sehingga mengumpulkannya dengan Asar lalu mendirikan keduanya sekaligus. jika beliau berangkat safar setelah matahari tergelincir, beliau mengerakan Asar ke waktu Zohor, dan beliau mendirikan solat Zohor dan Asar sekaligus” 117
Hadith ini menunjukkan boleh menjamak secara takdim atau ta’khir.


2) Musafir boleh menjamak solat jika dalam safarnya dia dikejar waktu.
Abdullah bin Abbas ra menceritakan, “ Rasulullah biasa menjamak solat Zohor dengan Asar dalam perjalanan, jika beliau naik kenderaan. Beliau juga menjamak solat Magrib dengan Isya’" 120
Malik meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa jika dikejar waktu dalam perjalanan, Rasulullah menjamak antara Magrib dan Isya’ 121
Imam Malik berkomentar, “Berdasarkan itu, menurut kami, jamak antara dua solat diperuntukkan bagi musafir yang dikejar waktu” 122

Ibnul Qayyim menulis: “ Tidak dalam semua safar Rasulullah menjamak solat seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Saat beliau singgah di suatu tempat pun beliau tidak menjamak solat.  Beliau hanya menjamak solat, jika ingin cepat-cepat melanjutkan  perjalanan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis (perang) Tabuk. Mengenai jamak yang beliau lakukan saat beliau singgah dan bukan sedang berjalan, tidak ada riwayat yang menyebutkannya selain (solat jamak beliau) di Arafah dan Muzdalifah” 123


3) Musafir hanya boleh melaksanakan jamak ta’khir.
Ini adalah pendapat Al-Awza’I dan Iman Malik menurut satu riwayat. Juga pendapat Iman Ahmad bin Hambal.
Dalil pendapat ini adalah hadith Anas r.a berkata “Jika Rasulullah berangkat safar (jarak jauh) sebelum matahari tergelincir, beliau menunda solat Zohor sampai masuk waktu Asar, lalu beliau berhenti dan menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mendirikan solat, lalu menaiki (kenderaan)'”
Hadith ini menunjukkan kebolehan menjamak solat secara ta’khir bagi musafir dan memberitahukan bahwa beliau tidak menjamak secara taqdim, sebab di dalam hadith ada ungkapan ‘…beliau mendirikan solat Zohor’. Sekiranya boleh menjamak taqdim, pastilah beliau mengumpulkannya dengan solat Asar. Perbuatan nabi juga mengkhususkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang penentuan waktu-waktu solat.


4) musafir sama sekali tidak boleh menjamak solat. Dia hanya boleh menjamak solat di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat para ulama mazhab Hanafi dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya, Al-Muhalla
Dalil pendapat ini:
a) Firman Allah “Peliharalah semua solat(mu), dan (peliharalah) solat wustha” (Al Baqarah:238)
b. Dan Allah berfirman, “Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (An nisa:103).
c. Qiyas. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjamak solat Isya’ dengan solat Subuh, tidak boleh pula menjamak solat Subuh dengan solat Zohor sebab waktu masing-masing telah ditetapkan berdasarkan nash syar’i. Jadi demikian pula halnya dengan jamak solat Zohor dengan Asar dan solat Magrib dengan Isya’ 128

Akhirnya saya katakan bahwa pendapat jumhur ulama, yakni bolehnya musafir menjamak taqdim dan ta’khir, lebih utama untuk diterima dan diikuti mengingat dalili-dalil mereka yang kuat dan pendapat mereka yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam masalah ini. Hal itu dengan penegasan bahwa yang menjadi sebab bolehnya menjamak dua solat bukan sebarang safar, melainkan safar dengan rambu dan syarat tertentu, sebagaimana dipahami oleh sebagian ahli fikih.

solat 1
Menjamak Solat Pada Saat Tidak Berpergian


Menjamak solat tanpa uzur
Dasar masalah ini adalah hadith Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi pernah menjamak solat zohor dengan Asar dan menjamak solat Magrib dengan Isya’ bukan karena khauf dan hujan. Ibnu Abbas ditanya “Apa yang diinginkan oleh Nabi dengan itu?” Dia menjawab, “Beliau ingin tidak menyusahkan umatnya151
Berkenaan dengan masalah ini, para ulama berbeda pendapat seiring dengan perbedaan pendapat mereka dalam memahami hadith ini.
Pendapat yang rajih mengenai jamak yang diterangkan hadith ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah jamak shu’ri (jamak tidak hakiki) Yang demikian itu karena:


1. Ibnu Abbas ra pernah berkata “ Aku pernah solat bersama Nabi di Madinah delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus. Beliau mengakhirkan Zohor dan menyegerakan Asar, serta mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya’” 154
Periwayatan hadith Ibnu Abbas ini menegaskan bahwa jamak yang diriwayatkan adalah jamak shu’ri.
2. Amru bin Dinar berkata “wahai Abu Asy-Sya’sya’, menurutku beliau mengakhirkan Zohor dan menyegerakan Asar; serta mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya’”. Abu Asy-Sya’Sya berkata “menurutku begitu” 155 Abu Asy-Sya’sya adalah perawi hadith dari Ibnu Abbas.
3. Tidak ada kontradiksi antara semua jalur periwayatan hadits tersebut dengan waktu jamak. Hadith tersebut bisa difahami secara umum sehingga bersekuensi mengeluarkan solat dari waktu yang telah ditetapkan tanpa uzur; atau bisa juga difahami cara tertentu sehingga tidak bersekuensi mengeluarkan solat (dari waktu yang ditetapkan tanpa uzur). Inilah gambaran jamak syu’ri dan memahami cara ini adalah lebih baik. 157


Rujukan:
115: HR Bukhari dan Muslim (Shahih Bukahri. 11/58 dan Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-nawawi. V/214
116: HR Muslim ( Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-nawawi: v/216)
117: Shahih At-Tarmidzi: II/33
120: HR Bukhari (Shahih Bukhari. II/57)
121: HR Muslim (Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-Nawawi: V/212-213)
122: Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Malik: I/112. Lihat: Syarh Muwatha’, Az-Zarqani: II/9)
123: Zad Al-Ma’ad, Ibnul Qayyim: I/133
128: Para Ulama mazhab Hanafi juga menjadikan hadiths yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud sebagai dalil. Yakni bahwa Nabi bersabda “ Barangsiapa menjamak dua solat dalam satu waktu, sungguh dia telah membuka satu pintu dosa besar” Hadith ini dhaif; saya dapatkan di dalam Sunan Ad-Daruquthni dari Riwayat Ibnu Abbas dengan tambahan catatan, yakni barangsiapa yang menjamak dua solat tanpa uzur. Lihat: Sunan Ad-Daruquthni: I/395; Al-Mabsuth, As-Sarakhsi: II/149; dan Nashbur Rayah, Az-Zulay’i: II/193, cet. ke 2, Al-Maktabah Al-Islamiyah.
144: Mawahib Al-Jalil, Al-Haththab, II/156; Al-Muhadzdzab, Asy-Syayrazi, I/112; Rawadhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/397; Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/202; dan Muntaha Al-Iradat, Ibnu An-Najjar: I/126.
146: Mawahib Al-Jalil, Al-Haththab, II/156; Al-Muhadzdzab, Asy-Syayrazi, I/112; Rawadhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/397; Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/203; dan Muntaha Al-Iradat, Ibnu An-Najjar: I/126.
147: Rawdhah Ath-Thalibin, An-Nawawi: I/398. Lihat: Al-Kafi, Ibnu Qudamah: I/203.
151: HR Muslim (Shahih Al-Muslimn bi Syarhi An-Nawawi: V/216-217)
155: HR Muslim (Shahih Al-Muslim bi Syarhi An-Nawawi V/217).
157: Ihkam Al-Ahkam Syarhu ‘Umdatil Ahkam, Ibnu Daqiq Al-Ibnu Daqiq Al-Id: II/105.

Contoh Keadaan yang berbangkit:
Kami berpergian untuk satu program yang berniat baik insyaAllah. Dalam perjalanan pulang, ternyata  sesampainya kami sudah memasuki waktu Isya, dan telah melewati waktu Magrib.
Dalam hal ini, termasuk di dalam menjamak solat tidak berpergian dimana membolehkan solat jamak magrib dan isya di tempat masing-masing tanpa meng’qosar’kan solat isya dan dalam keadaan ini bukan kerana uzur atau khauf.
Rujukan kami: Pertanyaan kepada ustaz dan bahagian menjamak solat tidak berpergian seperti di atas.

Isu lain yang berbangkit boleh dibaca disini:

http://biroagamakubi.blogspot.com/2009/04/boleh-ke-tak-boleh-jamak-qasar-ni-waaaa.html

waalahu’alam.

Wednesday, December 21, 2011

PANDUAN PESERTA PERMAI 2011

 

Info PERMAI 2011


Assalamu’alaikum wbt


Sahabat-sahabat PERMAI 2011, semoga dalam keadaan sihat sentiasa. Terima kasih dan tahniah kerana telah mendaftar sebagai peserta PERMAI kali ini! Berikut merupakan butir-butir PERMAI untuk panduan semua.

Barang yang perlu dibawa:

1. Pakaian slot/ forum
2. Pakaian riadah
3. Keperluan solat (telekung)
4. Alatan mandi
5. Alat tulis
6. Ubat-ubatan peribadi (bagi yang perlu)
7. Dokumen diri (Passport/ SKLD/ Kittas)

Etika Pemakaian:

1. Majlis Pembukaan, Slot dan Forum:
»Muslimin- baju berkolar, seluar slack/khakis, kasut
»Muslimat- baju kurung, kasut/sandal
2. Riadah: Pakaian dan kasut sukan
3. Majlis Penutupan: Baju PERMAI 2011, seluar slack/khakis, kasut

Ambil Perhatian:

1. Berpakaian sopan dan menutup aurat sepanjang PERMAI berlangsung.
2. Tidak dibenarkan memakai seluar jeans.

INFO PERMAI 2011:

Penyampai:
1. Ustaz Hasrizal Abdul Jamil
2. Ustaz Salim A Fillah
3. Ustaz Erfino Johari


Peserta
Akan dihadiri seramai 230 orang peserta terdiri daripada 11 provinsi dan 2 IPT dari Malaysia.

Tempat:
Taman Rekreasi Wiladatika
Jl.Jambore 1,
Cibubur - Jakarta 13720

                    image

TENTATIF PERJALANAN PERMAI:

image

image

image

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Ahmad Farid Asyraf Bin Ramli (Pengarah) +62818 0708 5632
Mohamad Afiq Bin Abd Malek (Exco Promosi dan Informasi) +6287882660359
Muhammad Hasif Bin Hussin (Exco Pengangkutan dan Logistik) +6287886213081